Wednesday, February 5, 2020

hay(na)ku - the fin
fin
 la fin
  the fin el
  fin the fin
 la fin
fin

.

No comments:

Post a Comment

eco hay(na)ku - sông / the river (Vietnamese English)

  sông sông sông  song sông sông  song song sông  song song song sông sông sông  song sông sông  song song sông  song song song sông sông sô...