Friday, October 30, 2020

eco hay(na)ku - sông / the river (Vietnamese English)

 sông sông sông 

song sông sông 

song song sông 

song song song

sông sông sông 

song sông sông 

song song sông 

song song song

sông sông sông 

song sông sông 

song song sông 

song song song

sông sông sông 

song sông sông 

song song sông 

song song song

sông sông sông 

song sông sông 

song song sông 

song song song

Monday, October 26, 2020

eco hay(na)ku - El Sapo The Toad (tad sap)

 -〇-

toad t〇ad

t〇ad toad t〇ad

toad t〇ad toad 

t〇ad  toad 

toad

sap〇

sapo sap〇

sap〇 sapo sap〇

sapo sap〇  sapo 

sap〇 sapo

sapo

t〇ad 

sapo t〇ad 

t〇ad  sapo t〇ad 

sap〇 toad sap〇

toad sap〇

sap〇

toad

sap〇 toad

toad sap〇 toad

sapo t〇ad sapo

t〇ad sapo

-〇-

Friday, September 25, 2020

eco hay(na)ku - equal sign

 ℕ𝔼𝕍𝔸ℝ 

ℝ𝔸𝕍𝔼ℕ ℕ𝔼𝕍𝔸ℝ

ℝ𝔸𝕍𝔼ℕ ℕ𝔼𝕍𝔸ℝ ℝ𝔸𝕍𝔼ℕ

ℕ𝔼𝕍𝔸ℝ ℝ𝔸𝕍𝔼ℕ ℕ𝔼𝕍𝔸ℝ 

ℝ𝔸𝕍𝔼ℕ ℕ𝔼𝕍𝔸ℝ 

ℝ𝔸𝕍𝔼ℕ

eco hay(na)ku - sông / the river (Vietnamese English)

  sông sông sông  song sông sông  song song sông  song song song sông sông sông  song sông sông  song song sông  song song song sông sông sô...